„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. (…) Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć, i trochę myśleć, malować, i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować, po południu zdrzemnąć się.”

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu,
R. Fulghum, 2008

JAK PRACUJEMY Z DZIEĆMI W NASZYM PRZEDSZKOLU

W Niepublicznym Przedszkolu Stacyjkowo tworzymy takie sytuacje, aby dziecko stopniowo (z nauczycielem, samodzielnie, i z rówieśnikami) uczyło się i wzmacniało zaufanie do siebie i świata, doświadczało skutków swojej inicjatywy i przejawiało autonomię.
W naszym przedszkolu przede wszystkim dajemy dziecku szansę realizacji zadań dzieciństwa (w zgodzie z aktualną wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej), by poprzez to wyposażyć je w bagaż pozwalający na skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami kolejnych etapów w życiu.
Naszym celem jest dawanie dziecku bezpiecznej przestrzeni odkrywania siebie, jako człowieka przejawiającego inicjatywę i autonomię przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii innych. Kroczymy po śladach zostawionych przez rodzinę i poszerzamy kompetencje dziecka. Korzystamy z zasobów nabytych przez dziecko w domu, ale i dostrzegamy braki, deficyty, luki i staramy się wokół nich pracować.
Przedszkole Stacyjkowo daje wiele okazji do nabywania poczucia sprawstwa, czyli świadomości, że to ja sam jestem autorem tego, co robię, to ode mnie zależy, jakie to będzie.

 

Wspieramy budowanie takich kluczowych kompetencji osobistych jak:

• Zaufanie do siebie i świata (bazowa ufność) – dbamy o poczucie bezpieczeństwa nauczycieli i rodziców we wzajemnych relacjach oraz o jakość stosunków między dorosłymi i dziećmi;
• Autonomia (rozwija się w sytuacji doświadczania kontroli nad sobą i własnymi działaniami) – tworzymy sytuacje, w których dzieci dokonują wyboru z bogatej i różnorodnej oferty, by miały wpływ na organizację przestrzeni w swojej sali, by mogły wybierać przedmioty służące im do zabawy i innych zajęć;
• Inicjatywa (pomaga dziecku coraz bardziej samodzielnie wyznaczać cele i konsekwentnie je realizować) – stawiamy dziecko w sytuacjach nietypowych, a pomoc nauczyciela ma charakter „wycofujący się”, a więc jest dostarczana tylko w takich sytuacjach, by dziecko mogło dalej pracować samo;
• Poczucie własnych możliwości, ale i ograniczeń – dajemy możliwość doświadczania różnorodnych sytuacji społecznych, w których dzieci mogą wzajemnie coś wyjaśniać, pomagać, służyć radą w momentach trudniejszych, a także dzielić się doświadczeniami i wymieniać wrażeniami.

Wiemy, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje zarówno dorosłych, jak i rówieśników. Niezależnie od tego, ilu dorosłych i rówieśników w różnym wieku jest w otoczeniu dziecka, musi mieć ono przekonanie, że dochodzi do celu swoją drogą, pokonując samodzielnie różne trudności, ale i podpatrując, jak robią to jego koledzy. Tak organizowany w naszym przedszkolu tutoring rówieśniczy przygotowuje dziecko do współpracy, uczy przyjmowania perspektywy drugiej osoby oraz rozwija zdolność wspólnego realizowania zadań, jest też źródłem wewnętrznych nagród, czyli samozadowolenia dziecka, gdy pomoc koledze okaże się skuteczna.

W Stacyjkowie dziecko ma znacznie więcej niż w domu okazji do zobaczenia i osobistego doświadczenia tego, że ludzie są różni, że nie wszyscy w grupie lubią płatki owsiane, a nie lubią brokułów, i że to samo słońce można narysować zupełnie inaczej. Dzięki takim sytuacjom dziecko doświadcza konfliktu poznawczego, czyli sprzeczności między tym, co wie dziecko, a co wiedzą na ten sam temat inni ludzie.

Wiek przedszkolny zwany jest wiekiem zabawy. Dlatego zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci w naszym przedszkolu! Przedszkole Stacyjkowo umożliwia wiele różnych form zabawy, poprzez którą dziecko zdobywa ważne umiejętności. Za pośrednictwem zabawy dziecko realizuje swoje pragnienia (nawet te najbardziej niezwykłe), uczy się oddzielać rzeczywistość od wyobraźni, rozwija myślenie abstrakcyjne, poznaje i ćwiczy sytuacje społeczne, podporządkowywanie się regułom, przechodzi od spontanicznego działania do realizowania zaplanowanych wcześniej aktywności. Staje się zdolne do podjęcia wyzwań związanych z nauką szkolną, zorganizowaną w zupełnie inny sposób i wymagającą sprawnego korzystania z kompetencji rozwijanych poprzez zabawę.

 

Podsumowując, w Niepublicznym Przedszkolu Stacyjkowo tworzone są warunki, w których:

1. Nauczyciele rozmawiają z dziećmi a nie jedynie do nich przemawiają
2. Jasne są reguły postępowania nauczyciela
3. Stawiane są dzieciom jasne wymagania
4. Dzieci czują się bezpiecznie fizycznie i emocjonalnie
5. Zaspokajana jest ich naturalna ciekawość
6. Mogą dokonywać wyborów
7. Rozumieją to, co robią
8. Rozumieją i ponoszą konsekwencje swoich wyborów
9. Zachęcane są do wspólnych działań
10. Doceniany jest ich wysiłek
11. Są zauważane i traktowane przez nauczyciela jako odrębne osoby
12. Zabawa! jest podstawową formą aktywności.