GRUPA ANGLOJĘZYCZNA

„Każda metoda, która chce zmusić do picia kogoś, kto nie czuje pragnienia, jest godna pożałowania. Każda metoda jest dobra, jeśli budzi apetyt wiedzy i wyzwala silną potrzebę pracy.”
O szkołę ludową. Wybór prac, C. Freinet, 1976

W Niepublicznym Przedszkolu Stacyjkowo funkcjonuje grupa o charakterze dwujęzycznym. W anglojęzycznej grupie uczą się dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Podopieczni codziennie „zanurzają się w basenie” dwujęzycznego środowiska na cztery godziny, bawiąc się i pracując ze swoimi rówieśnikami. Opiekunami grupy są dwie nauczycielki – lektor języka angielskiego i nauczyciel edukacji przedszkolnej. Sprzyja to rozwijaniu kompetencji kluczowych, m.in. takich jak: umiejętności społeczne i zdolności komunikacyjne.

J. S. Bruner (Kultura edukacji, 2006) twierdził, że język jest narzędziem kulturowej adaptacji. Zatem dzieci, które funkcjonują w obszarze dwujęzyczności rozwijają nie tylko swoje kompetencje poznawcze w obszarze języka, ale przede wszystkim mają szansę doskonalić kompetencje osobowe, emocjonalne, społeczne, jak i fizyczne.

 

 

 

 

Rolą naszych nauczycieli jest działanie w strefie najbliższego rozwoju dziecka, a więc tworzenie środowiska do naśladowania i współpracy. Wykorzystując w praktyce specyficzną strategię edukacyjną jaką jest „wrażliwe nauczanie” nauczyciel odpowiednio formułuje zadania stawiane dziecku oraz wyzwania intelektualne w taki sposób, aby wykraczały jeden krok ponad to, co już dziecko potrafi wykonać samodzielnie (strategia step by step) (Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, H.R. Schaffer, 2006).

 

 

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku 2-7 lat jest zabawa, dlatego również w grupie anglojęzycznej kładziemy duży nacisk na uczenie się spontaniczne poprzez zabawę. Nauczyciele jako „znaczący dorośli” organizując zabawę:
1. Stawiają wyzwania (prowokują dzieci i zachęcają do podjęcia aktywności);
2. Wspierają dziecko (do uzyskania przez nie samodzielności w działaniu);
3. Pomagają dziecku (utrzymują linię działania pomimo pojawiających się przeszkód).

Naszym celem jest, by tak organizowana zabawa przynosiła następujące rezultaty:
• Dociekliwość, wytrwałość i samodzielność działania dziecka,
• Prawo dziecka do błędu, odwagę i wiarę we własne siły,
• Branie przez dziecko odpowiedzialności za swoje działania.

W grupie anglojęzycznej szczególnie rozwijamy u naszych podopiecznych:
1. Pozytywną postawę wobec uczenia się;
2. Ciekawość i potrzebę stawiania pytań;
3. Chęć/motywację do nauki;
4. Liczne, choć chwilowe zainteresowania.